НАРЕДБА №6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ.
НАРЕДБА по ПМС 171 за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Обн. ДВ. бр.67 от 2 Август 2004г.
Проектиране на сградни газови инсталации
Сградни газови инсталации (битови, административни и обществени сгради)
Газови уреди за сградни газови инсталации
Газокислородно спояване на медни тръби и фитинги
Свързване на медни тръби чрез студено запресоване по системата Profipress G
Заваряване на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD за газо- и водопроводи
Надзор по заваряване и полагане на газопроводи от полиетилен PE-HD
Заваряване на стомани, презаверка на свидетелство за правоспособност – всички методи и степени
Газоразпределителни мрежи
Газови инсталации захранвани с компресиран природен газ
Нови технологии за изграждане на газови инсталации