Технически надзор

Газопроводите, съоръженията и инсталациите за природен газ се изграждат само по инвестиционни проекти, заверени от орган за технически надзор след експертиза за съответствието им с техническите изисквания.

Новоизградените газопроводи, съоръжения и инсталации се регистрират от органа за технически надзор и им се издава ревизионна книга.

Въвеждането в експлоатация на газопроводи, съоръжения и инсталации за природен газ се извършва само след издаване на разрешение за това от органа за технически надзор.

Газопроводите, съоръженията и инсталациите за природен газ в експлоатация подлежат на задължителни периодични прегледи.

Експлоатацията на преносните и разпределителни газопроводи и съоръжения се осъществява от професионалисти, докато експлоатацията на сградните газови инсталации се извършва от потребители без необходимата компетентност. Ето защо е важно те да бъдат инструктирани и да спазват някои основни правила:

- на потребителите не се разрешава самостоятелно да разместват, заменят и ремонтират елементите на газовата инсталация, да внасят конструктивни изменения в газовите уреди, както и да присъединяват нови такива.

- не се разрешава изменяне устройството на димоотводите и вентилационната система, затваряне на вентилационните канали, запушване на люковете, предназначени за почистване на димоотводите.

- на потребителите не се разрешава да изключват автоматиката за безопасност и регулиране

- при неизправност на газовото оборудване незабавно уведомете служител на местното газоразпределително дружество и/или сервизната фирма

- При внезапно прекратяване подаването на газ или появяване мирис на газ затворете незабавно крановете на горелките на газовите уреди и се обадете в местното газоразпределително дружество. Отворете прозорците, не пушете и не включвайте електрически уреди.

Техническият надзор на Вашата газова инсталация осигурява нейната безопасна експлоатация!